Çər. axşamı   8 sentyabr 2020   22:48:20  

BÖLGƏMİZİN YAZARLARI - 24-cü yazı. ƏLİZAMAN BAXIŞ (Masallı)


Açmışam özümə söz karxanası,

Sözdən ev tikirəm, qala salıram!

Ruhum bu dünyada tapmadı yerin,

biri dünyaya yola salıram!! 

Əlizaman Baxış

 

 

BÖLGƏMİZİN YAZARLARI

 

Hələ XIX əsrdən başlayaraq ölkəmizin bir çox şəhərlərində yaranan ədəbi məclislərdən biri də Lənkəran şəhərində şair Mirzə İsmayıl Qasirin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərirdi. 

Zaman keçdikcə bu bölgədə daha çox yazıçı və şairlər tanınmağa başladı. XX əsrin ortalarında Əlisa Nicat, Şəkər Aslan, Məmmədhüseyn Əliyev, Mir Haşım Talışlı, Vaqif Hüseynov, Ayaz Vəfalı, Məmməd Kazım və başqaları kimi Respublikanın ədəbi mühitində tanınan və oxucuların rəğbətini qazanan bir çox ədəbiyyat adamları yetişmişdi. 

XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində ədəbi mühit daha da genişləndi, yeni gənc qüvvələr ədəbiyyata gəldi. 

    Cenub.az saytı olaraq bölgəmizdə fəaliyyət göstərən yazıçı və şairlər haqqında silsilə yazıları və onların əsərlərindən nümunələri sizə təqdim edirik.

Bu vaxta qədər Xanəli Ağayevin (Masallı), Ruhiyyə Abbaszadənin (Cəlilabad), Xanlar Həmidin (Lerik), Ziya Dilsuzun (Lənkəran), Rəna Əlisaqızının (Masallı), Şahid Astaralının (Astara), İqbal Nəhmətin (Yardımlı), Əlövsət Tahirlinin (Cəlilabad), Təbrizə Pünhanın (Astara), Rafiq Məmmədin (Masallı) şeirlərini, Meyxoş Abdullahın (Cəlilabad) hekayələrini, Fikrət Baxışın(Masallı), Arif Fərzəlinin (Masallı), Eldar İlqaroğlunun (Lənkəran), Qədiməli Əhmədin (Lerik), Məmməd Əvəzoğlunun (Masallı), Rarmiz Titayevin (Lerik), Əfrahim Abbasın (Cəlilabad), Nurməmməd Ağanın (Masallı), Hacı İsrafil Hüseynzadənin, Ülvi Aydının (Yardımlı), Ağaddin Babayevin (Lənkəran), Əlisa Qəmginin şeirlərini sizə təqdim etmişik.

 

 

Linklər burada: 

Xanəli Toloş

Ruqiyyə Abbaszadə

Xanlar Həmid

Ziya Dilsuz

Rəna Əlisaqızı

Şahid Astaralı

İqbal Nəhmət

Əlövsət Tahirli

Təbrizə Pünhan

 

Rafiq Məmməd

Meyxoş Abdullah

Fikrət Baxış

Arif Fərzəli

Eldar İlqaroğlu

Qədiməli Əhməd

Məmməd Əvəzoğlu

Ramiz Titayev

Əfarahim Abbas

Nurməmməd Ağa

Hacı İsrafil Nüseynzadə

Ülvi Aydın

Ağaddin Babayev

Əlisa Qəmgin

 

 

Bu silsilədən növbəti  qonağımız  Əlizaman Baxışdır (Masallı).

 

 

 

ƏLİZAMAN BAXIŞ 1950-ci ildə Masallı rayonunun Hacıtəpə kəndində anadan olub. 1969-cu ildə Lənkəran Pedoqoji məktəbini, 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. 2015-ci ilədək müəllim işləmişdir. Gənc yaşlarından müxtəlif mətbuat orqanlarında publisistik və bədii yazıları ilə çıxış etmişdir! “Hacıtəpə (keçmişdə və indi)”,  “Qayaların dağ harayı”, “Ömür kitabı”,“Kəndimizin qartalları” bədii-publisistik, “Yaxşı ki varsan”  və “Analı dünyamdan gəlmişəm” şeirlər və hekayələr kitablarının müəllifidir. Hazırda təqaüddədir. “Talisman” qəzetində redaktor vəzifəsində çalışır. 

 

ƏLLƏRİNİ VER ƏLİMƏ...

 

Bu dünyada yaş ötürüb yaşamağın dadı yoxmuş,

Sevgi yoxsa, həyat nədir, ömür nədir, adı yoxmuş!

İnsanların fərqi yoxdur, doğması yox, yadı yoxmuş,

Bu dünyanın ləzzətini sona qədər varmı dadan?

Əllərini ver əlimə, çıxaq, gedək bu dünyadan!!!

 

Dərd adamı dağa çıxsa, dağ oynayar məhvərindən,

Bir ah ilə alovlanar Simurq quşu şəhpərindən!!

Necə cüda düşsün ruhum könül adlı sərvərindən,

Gəl, əzizim, zamanıdır, gəl ayılaq bu röyadan!

Əllərini ver əlimə, çıxaq, gedək bu dünyadan !

 

Əcəl gələr, bir gün oynar qaş ilə göz arasında,

Ruhum həmən qüs(ü)l eylər gözlərinin qorasında!

Al ruhumu, qalx göylərə, mələklərin sırasında,

Şəfalansın xəstə könlüm qoy ruhumun meracından!

Əllərini ver əlimə, çıxaq, gedək bu dünyadan!!

 

ŞƏHİD ANA

(Oğulları şəhid olmuş analar da şəhiddir)

 

Şəhid anabu dərdi tək ağlama,

Gəl qolunu boynuma salağlayaq!

Məndən sənə oğul olmazbilirəm,

Oğul kimi qoynuna al, ağlayaq!

 

Lənət deyim xeyirəmişərəmi?

Göz yaşları dərdimizə çarəmi?

Aşıqbu gün çalma Yanıq Kərəmi,

Vağzalı çalVağzalı çalağlayaq!

 

Şəhid anaözünə gəldurayıl,

Bu, tək sənin çəkəcəyin dərd deyil!

 dizlərin bükülməsin əyil,

Ayaq üstə mərdanə qalağlayaq!

 

Şəhid anaxalq hamısı birhallı,

Neçə oğul tək ayaqlıtək əlli,

Necə verək analara təsəlli!?

İmkan verinqoyun bol-bol ağlayaq!

 

Şəhid anahər dərdimiz Vətəndir,

Şəhid olan hər mərdimiz Vətəndir!

Yolunda qan tökdüyümüz Vətəndir -

Vətən yaşaVətən sağ ol!! Vətəndə

Qoy sevincdən, qoy fərəhdən ağlayaq!

26.09.23.

 

BELƏDİ DÜNYA

 

Bu dünyaya bel bağlama,

Əzəldən belədi dünya!

Kiminə boy verirqaçırdır,

Kiminə tələdi dünya!!

 

Tutur kimisalır tora,

Boynun ölçürçəkir dara.

Kimin ömrü qalır para,

Quş tutan cələdi dünya!!

 

Gediş vargeri gəlməzsən,

Doyunca deyib-gülməzsən.

Ağırdıçəkə bilməzsən,

Ay oğulşələdi dünya!!

 

Gah zəhərdigah da baldı,

 verditovladıaldı,

Qolu zorduRüstəm Zaldı,

 bildielədi dünya!

 

Kimi yağ içrə böyrəkdi,

Kiminin atı yüyrəkdi!

Kiminin ağlı seyrəkdi,

Yanında tuladı dünya!!

 

Əzəldən bir adı yalan,

Əzab verənləzət alan!

Kərəmi oyuna salan

Həmin o Lələdi dünya!

 

Çalış ömrü yaxşı yaşa,

Yara dostayar-yoldaşa!

Hamını ağca qumaşa

Bürüyüb bələdi dünya!

01.09.23.

 

 

YOLA SALIRAM 

 

Açmışam özümə söz karxanası,

Sözdən ev tikirəm, qala salıram!

Ruhum bu dünyada tapmadı yerin,

biri dünyaya yola salıram!! 

 

Yenilik adıyla güncələnirəm,

Yalan təriflərdən qönçələnirəm,

Sıxırlarboğurlarincələnirəm,

Özümü hər haldan-hala salıram!!

 

Hər atılan kirtək başıma dəyir,

Yüzdən bir adam vardişimə dəyir!

Çox az-az şairlər döşümə dəyir,

Dost edib özüməqola salıram!! 

 

Hansı səmtə dönsəmdərdə tuş gəlir,

Hərif çox danışırardı "quşgəlir!

 olsunyaş üstə yeni yaş gəlir -

Ömrün günlərini dala salıram!! 

 

Dünyanın gərdişi çox gərgin düşüb,

Söz hikmət evindən didərgin düşüb!

Xoş gündən ömrümə bircə gün düşüb -

Baxımgörüm hansı ilə salıram!!

30.08.22.

 

 

PAYIZ O PAYIZ DEYİL

 

Payızın nəfəsi duyulur yenə,

Dumandan-çiskindən üzüm nəmlənir!

Ömrümün payızın salır yadıma,

Qəlbim qubarlanırgözüm nəmlənir!

 

Bir zaman payızın həsrətindəydik - 

gəlsinsıralansın payız toyları!

Al-yaşıl bəzənmiş toyxanalarda

Ucalsın gənclərin hay-harayları!!

 

Özgə hüsnü vardı o vaxt toyların,

Başlarda gəzərdi bəy xonçaları!

Halay turardılar gəlinlər-qızlar,

Cavanlar səpərdi gül-qönçələri!!

 

Dəyişdi zəmanəvaxt o vaxt deyil,

Qalmayıb heç nəyin dadl-ləzzəti!

İndi şəhər toyu, kənd toyu yoxdu,

"Şadlıq sarayları" daha dəbdədi!!

 

Ömrün də payızı yetişib artıq,

Səbrimi çən kəsib, dözüm nəmlənib!

Ruhumu ağrıdan naşı sözündən

Hisslərim şeh çəkib, sözüm nəmlənib..!

 

...Nədənsə səngiyib payız toyları,

Ömrümün payızı toy tutur mənə!!

Səs gəlir ömrümün qarlı qışından:

Ömrün payızından pay gətir mənə!!

28.08.23.

 

DİLBƏRİM

 

Allı-güllü gülüstandı, çəməndi,

Bar-bəhərlə dolu bağdı dilbərim!

Ətəkləri zümrüd donlu meşəlik,

Zirvələri qarlı dağdı dilbərim!!

 

Söz əvəzi bal tökülür dilindən,

Vallah, yoxdu, belə nazlı gəlindən!

Əllərimi necə üzüm əlindən,

Barmaqları qızıl bağdı dilbərim!

 

Şerimizin səmasında bir mələk,

Dan ulduzu, parlaq Günəş, bir fələk!

Təmiz adı, incə qəlbi, saf ürək,

El yanında üzü ağdı, dilbərim!

 

Nakam eşqin yarımamış ahıdır,

Naşı oxdan yaralanmış ahudur!

Qızılgültək çiçəklərin şahıdır,

Su üstündə tər zanbağdı dilbərim!

 

Hərdən-birdən səsi gəlir Bərdədən,

Yol uzaqdı, nə gələn var, nə gedən!

Bir odu kiməni burda şad edən -

ŞükürTanrıhələ sağdı dilbərim!

21.08.23.

 

YUXU KİMİSƏN

 

Sən mənim, sən mənim ruh ağacımsan,

Səni becərirəm xəyallarımda!

Sən mənim ruhani ehtiyacımsan,

Hər gün axtarıram röyalarımda!

 

Narahat gördüyüm yuxu kimisən,

Ha çalışıramsa, yoza bilmirəm!

Susur qarşımdakı kağız qələm də,

Bir barmaq məktub da yaza bilmirəm!!

 

 adın bilirəm yerin məlum,

Harada axtarımarayım necə!?

Elə istəyirəmbeləcə qalım,

Bitməsin yuxularuzansın gecə!!

 

Sənsiz bu dünyanın dadı da qaçır,

Yerində umusu-küsüsü qalır!

Bu eşq tonqalının odu da keçir,

Acı xatirətək tüstüsü qalır!!

 

Qoşa buludlardan qopan şimşəktək,

Bir anlıq nur saçdınçaxdın dagetdin!

Bu xəyal dünyamdaayüzlü mələk,

Sanki bir ulduzdunaxdın dagetdin!!

 

Şirin röyalardan ayılmaq çətin,

Yormasın özünü bu müdhiş gecə!

Əlini əlimdən ayırmaq çətin

Ayrılsanmənimçün yaşamaq becə!!

24.08.23.

 

HƏLƏ

 

Uşaqkən böyümək arzusundaydım,

Yenə o illəri anıram hələ!

Ayrıla bilmirəm uşalığımdan,

Özümü bir cocuq sanıram hələ.

 

Məni yoldan ötən naşı aldadır,

Yalıncıq hər addımbaşı aldadır!

Namərdin gözünün yaşı aldadır,

Baxıram, heyrətdən donuram, hələ!

 

Gözüm görə-görə sərpa soyurlar,

Adımı çəkənə "veto" qoyurlar!

Yeddiqat soyumu eşib oyurlar,

Əslimi--nəslimi danıram, hələ!

 

Mənim arzum vardı vətəndaş olam,

Hamıyla birlikdə dost-yoldaş olam.

Haqqaədalətə məsləkdaş olam,

Yandırıb-yaxdılaryanıramhələ!

 

Canımın ağrısın bilmirəm ki mən,

Döyüb öldürürlərölmürəm ki mən.

Gözlərim tutulubgörmürəm ki mən,

Gələn taqqıltıya cumuram hələ!

 

Qayıdıb gedəcəm uşaqlığıma,

Güləcəm indiki uşaq ağlıma!

Arxamca boylanıbdostumağlama,

Bəlkə ağıllandım, umuram hələ!!

21.08.23.

Cənub.az saytı üçün hazırladıXodaşirin Cəbiyev.


Copyright © 2013 - 2021
Bütün hüquqlar qorunur.
MATERİALLARDAN İSTİFADƏ EDƏRKƏN PORTALIMIZA İSTİNAD ZƏRURİDİR!!!
Şikayət və təkliflərinizi qeyd edə bilərsiniz.
Created: Webmedia.az
Baş redaktor: Zahir Amanov
Tel: +99450(70)3227523
Email: [email protected]
Ünvan: Masallı rayonu, S. Vurğun küç.10