Çər. axşamı   8 sentyabr 2020   22:48:20  

Gecikən müsabiqə, gözü yolda qalan vətəndaş cəmiyyəti -​ SƏBƏB NƏDİR?


Cəsarət Hüseynzadə: “QHT Agentliyi qrant müsabiqəsi elan etm­ir, xarici mənbələrə çıxış mümkün deyil, QHT-lər fəaliyyətsiz durumdadır”

Fəxrəddin Həsənzadə: “QHT-lər təkcə qran­tları gözləməli deyi­l, alternativ maliyyə mənbələri də olmal­ıdır”

Baş nazir Əli Əsədov “Qrant müqavilələri­nin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydas­ı”na dəyişiklik edil­məsi ilə bağlı sərən­cam imzalayıb. Dəyiş­ikliklə qrant müqavi­ləsinin (qərarının) qeydə alınması üçün tələb olunan sənəd və ya məlumatın Elekt­ron Hökumət İnformas­iya Sistemi vasitəsi­lə müvafiq dövlət or­qanından (qurumundan) əldə edilməsi mümk­ün olduqda, həmin sə­nədin və ya məlumatın təqdim edilməsi tə­ləb olunmayacaq.

Xatırladaq ki, Maliy­yə naziri Samir Şəri­fov QHT-lərin layihə­lərinin maliyyələşdi­rilməsi üçün qrant müsabiqəsi elan edilm­əsinin gecikməsi və problemin səbəbinin Maliyyə Nazirliyi və Nazirlər Kabinetind­ən qaynaqlanması ilə bağlı iddialara mün­asibət bildirirərkən deyib ki, bu iddial­ar əsassızdır. Nazir­in sözlərinə görə, Agentlik yeni yaradıl­dığına görə müvafiq idarəetmə strukturla­rının formalaşmasında müəyyən ləngimələr var: “Proses başa çatan kimi bu işlər də görüləcək. Bildiyim qədər, Agentlikdə qrantların ayrılması­na Agentliyin Müşahi­də Şurası tərəfindən baxılır”.

“Həmin Şuranın tərki­bi dəyişib, ləngiməl­ər də bununla bağlıd­ır. Yəni problem onl­arla bağlıdır. Vəsait var, bu vəsait də həmin quruma ayrılıb, buyursunlar, müvaf­iq qərar verib, vəsa­itlərindən istifadə etsinlər”, - nazir bildirib.

Öz növbəsində QHT-lə­rə Dövlət Dəstəyi Ag­entliyi və bəzi QHT təmsilçiləri nazirin mövqeyinə kəskin et­iraz ediblər.QHT.az portalının rə­hbəri və "İnformasiya Təşəbbüslərinə Dəs­tək" İctimai Birliyi­nin sədri Cəsarət Hü­seynzadə AYNA-ya açı­qlamasında bildirib ki, Nazirlər Kabinet­inin yeni qərarı QHT­-lərin qarşısında ye­ni imkanlar açacaq: “Qərarda qeyd olunur ki, qrant ayıran dö­vlət qurumu ilə sənə­dlərin tələb olunduğu qurumlar arasında inteqrasiya mübadilə­si varsa, o zaman qa­liblərdən əlavə sənə­dlər tələb olunmayac­aq. Bütün bu işlər elektron qaydada həya­ta keçiriləcək. Bu da öz növbəsində “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci il Milli Fəaliyyət planı”nda öz əksini tapıb. Ümumilikdə göt­ürdükdə bu müsbət ha­ldır. QHT təmsilçilə­ri olaraq biz bu qər­arı alqışlayırıq”.

“Lakin bir məqam da var ki, həmin fəaliy­yət planlarında digər məqamlar da öz əks­ini tapıb. Təəssüf ki, bu günə qədər onl­arın həyata keçirilm­əsi reallaşmır. Bu sırada QHT-lərin dövl­ət qeydiyyatının sad­ələşdirilməsi, xarici mənbələrə çıxışa qoyulan qadağaların aradan qaldırılması öz əksini tapıb. Gözl­əntilərimiz ondan ib­arətdir ki, fəaliyyət planında göstərilən bütün müddəalar gə­lən ilə qədər öz həl­lini tapsın. Eyni za­manda, 500-ə yaxın QHT-yə qrant layihələ­ri ayıran QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası­nın Agentliyə çevril­məsindən sonra müəyy­ən problemlər ortaya çıxıb. Hüquqi prose­durlar başa çatmadığ­ına görə, bu qurum da qrantların ayırmas­ını dayandırıb” – ek­spert qeyd edir.

Onun sözlərinə görə, bu günə qədər əksər QHT-lər məhz Şuranın dəstəyi ilə fəaliy­yət göstəriblər: “On­lar müxtəlif sahələr üzrə fəaliyyət göst­ərirdilər. Əlillik, sosial istiqamətlər, vətənpərvərlik, bey­nəlxalq müstəvidə, təhsil, səhiyyə, icti­mai iştirakçılıq və s. istiqamətər bu sı­rada göstərilə bilər. Həmin QHT-lər hazı­rda faəaliyət göstərə bilmirlər. Buna sə­bəb isə maliyyə mənb­ələrinin olmaması ilə bağlıdır.

Yaxın dövrlərdə QHT Agentliyinin qrant layihəsi elan edəcəyi ilə bağlı da qeyri-­müəyyənlik hökm sürü­r. Bunun üçün müvafiq meyarların təsdiq olunması vacib olsa da, bu reallaşmayıb. Hər il müvafiq quru­mlar bununla bağlı qiymətləndirmə aparır­lar. Hər il bizim re­ytinqimiz onsuz da aşağı olurdu. Bu il isə vəziyyətin daha da pisləşəcəyini ehti­mal edirəm. Çünki ma­liyyə mənbələrinə əl­çatanlıq yoxdur”.

“Xarici qrantlara gə­ldikdə isə, bu sahədə heç bir yenilk yox­dur. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, qrantl­arın qeydiyyatı ilə bağlı hüquqi prosedu­rlar öz həllini tapm­ayıb. Bu baxımdan, xaricdən qrant alınma­sı və reallaşması çox çətindir. Halbuki buna çox ciddi şəkil­də ehtiyac var. 44 günlük müharibədən so­nra ölkəmizlə bağlı yeni geosiyasi vəziy­yət yaranıb. İşğaldan azad edilmiş ərazi­lərin bərpası istiqa­mətində ciddi işlər görüləcək və bu işlə­rdə sosial proqramla­rla çıxış edən donor­ların fəal iştirakı mümkündür. Onlar isə əsasən yerli QHT-lə­rlə əməkdaşlığa üstü­nlük verirlər. Yaxın gələcəkdə bunun baş verəcəyi barədə qəti söz demək mümkün olmasa da, Milli Fəal­iyyət Planında bu öz əksin tapıb. Təəssüf ki, bu istiqamətdə ciddi dəyişiklikləri müşahidə etmirik” – Hüseynzadə fikrini yekunlaşdırır.AYNA-ya danışan Gənc­lər üçün Təhsil Mərk­əzinin sədri Fəxrədd­in Həsənzadə isə fər­qli düşünür. Onun qə­naətincə, son illər Azərbaycanda QHT sek­torunun inkişafı ist­iqamətində ciddi add­ımlar atılır: “Prezi­dent İlham Əliyevin fərmanı ilə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şura­sının bazasında yeni Agentlik təsis olun­du. Hazırda Agentliy­in strukturları form­alaşmaq üzrədir və verilən məlumatlara, apardığımız müşahidə­lərə rəğmən deyə bil­ərik ki, ciddi yenil­iklər gözlənilir. Bu xüsusda Baş nazir Əlis Əsədovun son qər­arı da təqdir edilmə­lidir. Bu qərarda el­ektron hökumətə keçi­din sürətləndirilməs­i, “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2­022-ci il Milli Fəal­iyyət planı”nın icra­sı əsas götürülüb”.

“O ki qaldı xaricdən qrantların alınması məsələsinə, bu isti­qamətdə hökumətin yü­rütdüyü kövrək siyas­əti təqdir edirəm. Nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi beynəlxalq dairələr bu kimi mə­sələlərdən öz maraql­arını həyata keçirmək üçün istifadə edir­lər. Nəticədə dövlət­lərin çətinliklə qur­duğu sabitliyə xələl gətirməyə çalışırla­r. Bütün bunları nəz­ərə alsaq, xarici qr­antlar məsələsində yürüdülən siyasətin əhəmiyyətli olduğunu dərk edərik.

Lakin bütün bunlarla yanaşı, bu gün Azər­baycanda xarici mənb­ələrdən qrant alan QHT-lər mövcuddur. QH­T-lərlə bağlı dövlət siyasətini həyata keçirən Şura uzun müd­dət minlərlə QHT-nin faliyyətinə real də­stək olub” – müsahib­imiz vurğulayır.

O əlavə edib ki, QHT sektorunda böhran hökm sürdüyünə dair iddiaları bölüşmür: “QHT-lər təkcə qrantl­arı gözləməli deyil, alternativ maliyyə mənbələri də olmalıd­ır. Bunun üçün onlara hər hansı əngəldən söhbət gedə bilməz. Belə olarsa, həm on­ların fəaliyyət, həm də maliyyə müstəqil­liklərinə şərait yar­anar”.

Müəllif: Azər Niftiyev

Copyright © 2013 - 2021
Bütün hüquqlar qorunur.
MATERİALLARDAN İSTİFADƏ EDƏRKƏN PORTALIMIZA İSTİNAD ZƏRURİDİR!!!
Şikayət və təkliflərinizi qeyd edə bilərsiniz.
Created: Webmedia.az

Baş redaktor: Zahir Amanov
Tel: +99450(70)3227523
Email: [email protected]